GDPR + copyright

INFORMACE K GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

https://www.vitruvian.name/ – „Vitruvian“ – Benny Krobot – fyzická osoba – podnikatel

Vitruvian je název domény www.vitruvian.name nesoucí webová stránka, kterou vlastní Benny Krobot IČO: 09015621. Zapsán v živ. rejstříku na Městském úřadě v Hodoníně, Národní třída 373/25, 69501 a je její zřizovatel. Webová stránka Vitruvian má informativní obsah nabízející IT služby dle oprávnění č.1 volné živnosti – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a dle následujících bodů všech služeb spadající k oboru IT.

Vitruvian – Benny Krobot zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Benny Krobot je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem přijímání kontaktních informací k nabízeným službám pro zpětnou komunikační vazbu a jsou to: jméno a příjmení, telefon, email.

Kontakt na správce:

Benny Krobot, email: email@vitruvian.name , telefon: +420 608963019

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se vztahují k prodeji, vystavení faktury – komunikaci mezi stranami.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění případné smlouvy mezi Benny Krobotem a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u správce pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Copyright – (autorská práva, jejich obsah a sdílení)

jakožto IT webmaster nenesu žádnou zodpovědnost za porušení copyrightu z webů, které jsem vytvořil, spravuji, nebo jsem správcem.

  1. plným copyrightem ručím za své stránky: www.vitruvian.name jejichž jsem tvůrcem, vlastníkem a kde všechen text spadá pod mé osobní vlastnictví.
  2. Ke tvorbě webů využívám svých znalostí a mimo jiné služeb 3.strach – jsou to poskytovatel domény a webhostingu jimiž je Wedos a další služby jako Google analytisc apod. Zde ručím jako pověřenec za ochranu osobních údajů, cookie soubory a GDRP ze strany HW, nebo SW co se vybavenosti webové stránky týče po antivirové programy, recaptchy -ochrany formuláře pro odesílání osobních údajů, jejich shromažďování apod. Za obsah každé webové stránky nese plnou zodpovědnost její majitel.
  3. Mnoho stránek vlastním jako majitel ve svém správcovském účtu u wedosu, kde jsem veden já včetně domény registrované u česhého úřadu nic.cz, kdy vlastním pouze doménu ( název-nápad.cz,eu.sk,com jako službu včetně webhostingu a zabezpečovacích náležitostí jako je SSL certifikace, nejnovější PHP a verze pro bezpečné procházení. Zříkám se tedy jakéhokoliv obsahu, textů, produktů, výroků, obrázků, skladeb a jiných grafických, nebo obsahových částí který si autor mého webu na své stránky přidal, nebo propaguje.
  4. V případě nejasností, nebo zjištění porušení této skutečnosti mně prosím kontaktujte pro zaslání kontaktních informací na vlastníka této webové služby a pro případnou nápravu.
  5. Zodpovědnost za webovou stránku z mé strany končí vznikem a zápisem pod cz.nic a zřízení služby u wedosu jakožto uhrazení domény a webhostingu. Od té doby již veškerý obsah spadá pod kontaktní osobu uvedenou na webu jako majitele služby. Děkuji za projevenou důvěru.
  6. Dodatečná informace ohledně čestného prohlášení. Více zde